The Teahouse of Family Fu (Cha Jia Fu)

Address:

Hou Hai Xinan
Hou Hai Xibei An (northwest side of Hou Hai, next to Kong Yiji)
Beijing, China
view in google maps

Phone:

010/6616-0725
Contact   ·   Privacy   ·   Terms