Shanghai Zendai Museum of Modern Art (Shanghai Zhengda Xiandai Yishuguan)

Address:

Fangdian Lu 199, No. 28
Pudong (at Thumb Plaza by Yingchun Lu)
Shanghai, China

Phone:

021/5033-9801

© 2020 NileGuide.com   ·   Facebook   ·   Contact Us   ·   Privacy Policy   ·   Terms & Conditions