Shanghai Zendai Museum of Modern Art (Shanghai Zhengda Xiandai Yishuguan)

Address:

Fangdian Lu 199, No. 28
Pudong (at Thumb Plaza by Yingchun Lu)
Shanghai, China

Phone:

021/5033-9801

Map:


Contact   ·   Privacy   ·   Terms